Algemene Voorwaarden 2020-04-02T18:50:09+00:00

Algemene Voorwaarden van Q1 KnoopsConsult

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Q1 KnoopsConsult. U kunt altijd contact opnemen met Q1 indien u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden.

Definities:
1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Q1 KnoopsConsult opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van interim en of auditing;

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Q1 opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 2. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die van Q1 opdracht neemt tot het verrichten van werkzaamheden;
  4. Q1 KnoopsConsult: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Q1 Kraam&Zorg’, gevestigd te Zeewolde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer 70624356;
  5. Bescheiden: alle (i) door Opdrachtgever aan Q1 ter beschikking gestelde informatie of gegevens, en (ii) door Q1 vervaardigde of verzamelde gegevens, in fysieke of digitale vorm, zoals documenten, e-mails, apps en digitale omgevingen.

Werking Algemene Voorwaarden:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief
vervolgopdrachten, die aan Q1 worden verstrekt. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die door Q1 bij de uitvoering van de diensten worden ingeschakeld en deze derden kunnen een beroep op deze Algemene Voorwaarden doen.
3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Q1 KnoopsConsult, ook indien de opdracht is verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt
indien aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Aanvang en duur van de opdracht:
1. De opdracht vangt aan op het moment dat de door Q1 aanmelding is bevestigd en is geaccepteerd door zowel klant als Opdrachtgever, danwel zodra Q1 met medeweten van zowel de klant als de Opdrachtgever is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

 1. De opdracht vangt aan op het moment dat de overeenkomst is getekend door Q1 en Opdrachtnemer/Opdrachtgever.
  3. Het staat partijen vrij het bestaan van de opdracht met andere middelen te bewijzen.
  4. De opdracht wordt verstrekt voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de
  verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

Verplichtingen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en Klant:
1. Opdrachtgever, Opdrachtnemer of Klant is gehouden alle Bescheiden, waarvan Q1 KnoopsConsult aangeeft dat hij die nodig heeft voor het juist, volledig en tijdig uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Q1 ter beschikking te stellen.

 1. Q1 mag de uitvoering van de opdracht opschorten totdat Opdrachtgever, Opdrachtnemer of Klant aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
  3. Q1 mag erop vertrouwen dat de informatie die Opdrachtgever of Klant verstrekt juist en volledig is.

Verplichtingen Q1 KnoopsConsult:
1. Q1 voert de opdracht naar beste kunnen uit en zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde documenten van Opdrachtgever, Opdrachtnemer of Klant.
2. Q1 mag bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever of Klant, laten uitvoeren door een door de Q1 KnoopsConsult aan te wijzen persoon of derde. Q1 blijft in dat geval medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.

Geheimhouding:
1. Q1 is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle Bescheiden die door Opdrachtgever of Klant ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze
geheimhouding geldt niet voor informatieverplichtingen die voortvloeien uit wet- of
regelgeving, of voor zover het openbare informatie betreft.

Intellectuele eigendom:
1. Het uitvoeren van de Opdracht door Q1 houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Q1 KnoopsConsult rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan Q1.

Vergoedingen:
1. De vergoeding van Q1 KnoopsConsult is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van het bepaalde in de offerte.

Betaling:
1. Betaling van (voorschot) declaraties dient binnen de op de declaratie aangegeven termijn –zonder opschorting of verrekening – te zijn voldaan. Bij niet (tijdige) betaling is Q1 KnoopsConsult gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen, met uitsluiting van aansprakelijkheid van Q1 KnoopsConsult voor schade die daardoor mocht ontstaan.
2. Indien de betaling niet binnen de aangegeven termijn is ontvangen is betreffende opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Q1 KnoopsConsult gerechtigd de wettelijke kosten in rekening te brengen.
3. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is Opdrachtgever of Opdrachtnemer buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd. Voor de hoogte van deze kosten wordt verwezen naar de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Aansprakelijkheid:
1. Q1 KnoopsConsult is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, Opdrachtnemer of klant die ontstaat doordat Opdrachtgever, Opdrachtnemer of klant aan Q1 KnoopsConsult onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
2. Q1 KnoopsConsult is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Q1 KnoopsConsult.
3. Opdrachtgever, Opdrachtnemer of Klant vrijwaart Q1 KnoopsConsult voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt

is door het handelen of nalaten van Opdrachtgever, Opdrachtnemer of Klant.

 1. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de dag waarop Opdrachtgever of Opdrachtnemer met de schade (en met Q1 KnoopsConsult als de daarvoor aansprakelijke) bekend is geworden.

Opzegging:
1. Opdrachtgever, Opdrachtnemer of Klant en Q1 KnoopsConsult kunnen te allen tijde de opdracht opzeggen met inachtneming van een redelijke termijn.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voor zover Q1 KnoopsConsult de opdracht voor bepaalde tijd door opzegging beëindigd is hij gehouden Opdrachtgever, Opdrachtnemer of Klant gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging.
4. In geval van (vermeende) fraude van Opdrachtgever, Opdrachtnemer of Klant kan Q1 KnoopsConsult de opdracht per direct beëindigen.
5. Bij het einde van de opdracht zal Q1 KnoopsConsult op eerste verzoek alle Bescheiden die hij van Opdrachtgever, Opdrachtnemer of Klant heeft ontvangen verwijderen. Voor wat betreft de Bescheiden die Q1 voor Opdrachtgever, Opdrachtnemer of Klant heeft vervaardigd, vindt afgifte alleen plaats nadat alle declaraties van Q1 KnoopsConsult zijn voldaan.
6. Bij opzegging door Opdrachtgever, Opdrachtnemer of Klant zal Opdrachtgever, Opdrachtnemer of Klant de redelijke kosten van Q1 KnoopsConsult vergoeden.

Slotbepaling:
1. Op de rechtsverhouding tussen Q1 KnoopsConsult en Opdrachtgever, Opdrachtnemer of Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, waarbij geen minnelijke oplossing wordt bereikt, zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.